Suspendare contract de munca

Suspendare contract de munca. Contractul de munca este un contract cu executare succesiva, iar institutia suspendarii contractului de munca este o consecinta a acestui caracter. Potrivit dispozitiilor art. 49 din Codul muncii exista trei modalitati in care poate fi suspendat contractul individual de munca: (i) de drept, (ii) din initiativa uneia dintre parti (a salariatului sau a angajatorului) sau (iii) prin acordul partilor.

Suspendare contract de munca de drept

Potrivit art. 50 din Codul Muncii contractul individual de munca se suspenda de drept in urmatoarele situatii:

a) concediu de maternitate;

Potrivit O.U.G. nr. 158/2005, salariatele au dreptul la concedii pentru sarcina si lauzie, pe o perioada de 126 de zile. In aceasta aceasta perioada acestea au dreptul la indemnizatie de maternitate.

Din aceste 126 de zile, 63 de zile se acorda inainte de nastere – concediu de sarcina, iar 63 de zile se acorda dupa nastere – concediu pentru lauzie. Concediile pentru sarcina si lauzie se pot compensa intre ele, dar fara a se incalca perioada minima obligatorie a concediului pentru lauzie de 42 de zile.

Potrivit dispozitiilor O.U.G. nr. 96/2003, salariatele au dreptul la concediu de risc maternal. Acesta se acorda in intregime sau fractionat, pe o perioada de cel mult 120 de zile.

b) concediu pentru incapacitate temporara de munca;

Suspendarea contractului de munca intervine ca urmare a imbolnavirii salariatului. In aceasta perioada se suspenda prestarea muncii si plata salariului, salariatul avand dreptul la o indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca.

Potrivit O.U.G. nr. 158/2005, indemnizatia se acorda pentru o perioada de maxim 183 de zile/ an. Pentru prelungirea concediului pentru incapacitate temporara de munca peste 90 de zile este necesara si aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale.

Daca salariatul nu se recupereaza la finalul celor 183 de zile, medicul va propune pensionarea pentru invaliditate. Doar in situatii temeinic motivate se va mai putea prelungi concediul cu inca 90 de zile.

c) suspendare contract de munca in caz de carantina;

Salariatii pot beneficia de concediu si indemnizatie pentru carantina. Concediul si indemnizatia pentru carantina se acorda in conditiile art. 20 din Legea nr. 136/2020. Potrivit art. 20 alin. (7) din aceasta lege: „Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru carantină sau izolare reprezintă 100% din baza de calcul stabilită potrivit legii”.

d) exercitarea unei functii in cadrul unei autoritati executive, legislative ori judecatoresti, pe toata durata mandatului daca legea nu prevede altfel;

Aplicabile in aceasta situatie sunt dispozitiile din Legea nr. 161/2003 si Legea nr. 188/1999 in care sunt prevazute cazurile de incompatibilitate.

Suspendarea si reluarea activitatii ca incetarea cauzei de suspendare se realizeaza in baza decizilor emise de angajator.

e) indeplinirea unei functii de conducere salarizate in sindicat;

Acest caz de suspendare este prevazut de Legea dialogului social.

f) forta majora;

Potrivit art. 1.351 C. civ. „forta majora este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil”. Ex. pandemie, catastrofe naturale.

In caz de forta majora se poate decide de catre angajator modificarea locului si felului muncii sau suspendarea contractului de munca.

g) in cazul in care salariatul este arestat preventiv, in coditiile Codului de procedura penala;

Intrucat masura arestarii preventive se poate dispune pentru o perioada 30 de zile, rezulta ca salariatului se afla in imposibilitate de a se mai prezenta la locul de munca. Astfel, angajatorul emite o decizie de suspendare a contractului de munca.

Daca perioada de arest preventiv depaseste 30 de zile, angajatorul are si posibilitatea concedierii salariatului.

h) de la data expirarii perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei;

i) in alte cazuri expres prevazute de lege.

Un exemplu este oferit de legea dialogului social care prevede suspendarea contractului de munca in caz de greva.

Suspendare contract de munca la cererea salariatului

a) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani;

Concediul pentru cresterea copilului este reglementat de OUG 111/2010. Ordonanta prevede ca, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului si indemnizatie persoanele care, in ultimii 2 ani, au realizat 12 luni venituri supuse impozitului pe venit.

Cuantumul indemnizației lunare este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din cei 2 ani anteriori nasterii copilului. Aceasta nu poate fi mai mica decat indicatorul de referinta social multiplicat cu 2,5 și nu poate fi mai mare de 8.500 lei.

b) concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;

O.U.G. 158/2005 prevede ca salariatii au dreptul la concediu pentru ingrijirea copilului bolnav sau cu handicap. Salariatii au dreptul si la plata unei indemnizatii care este in valoare de 85% sau 100% din baza de calcul. Baza de calcul se stabileste potrivit art. 10 din O.U.G. 158/2005.

Indemnizatia este suportata din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

c) concediu paternal;

Concediul paternal se acorda in conditiile Legii nr. 210/1999. Tatat copilului nou-nascut are dreptul la 10 zile lucratoare de concediu paternal. Daca tatal are si cursul de puericultura absolvit, concediul paternal se majoreaza cu 5 zile lucratoare.

d) concediu pentru formare profesionala;

Salariaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională. Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plată. Concediul pentru formare profesionala fara plata se acorda la solicitarea salariatului. Cererea trebuie inaintata agajatorului cu o luna inainte de efectuarea acestuia.

Angajatorul poate respinge cererea doar daca absenta salariatului ar prejudicia grav desfasurarea activitatii angajatorului.

Sunt aplicabile art. 154 si urm. din Codul Muncii.

e) exercitarea unor functii elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toata durata mandatului;

Cat timp dureaza mandatul contractul de munca poate fi suspendat in situatia in care nu este permis ca salariatul sa isi mentina si functia la actualul loc de munca. Angajatorul nu poate respinge cererea salariatului de suspendare. Angajatul isi va relua activitatea dupa reluarea mandatului.

f) participarea la greva;

Pe durata participarii la greva salariatul poate solicita suspendarea contrcatului de munca. Anagajatorul nu poate refuza cererea salariatului. In perioada suspendarii se mentin doar drepturile de asigurari sociale de sanatate de care beneficiaza salariatul care participa la greva.

g) concediu de acomodare;

Se acorda potrivit Legii nr. 273/2004 salariatilor care adopta o persoana.

Suspendare contract de munca din initiativa angajatorului

a) in cazul in care salariatul a fost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti;

b) in cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;

c) in cazul in care impotriva salariatului s-a luat, in conditiile Codului de procedura penala, masura controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cautiune, daca in sarcina acestuia au fost stabilite obligatii care impiedica executarea contractului de munca, precum si in cazul in care salariatul este arestat la domiciliu, iar continutul masurii impiedica executarea contractului de munca;

d) pe durata detasarii;

e) pe durata suspendării de catre autoritatile competente a avizelor, autorizatiilor sau atestarilor necesare pentru exercitarea profesiilor;

f) pe durata suspendarii temporare a activitatii si/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretarii starii de asediu sau starii de urgenta potrivit art. 93 alin. (1) din Constitutia Romaniei republicata.

Suspendare contract de munca prin acordul partilor

Contractul individual de munca poate fi suspendat, prin acordul partilor, in cazul concediilor fara plata pentru studii sau pentru interese personale.

Care sunt efectele suspendarii contractului de munca?

In caz de suspendare a contractului de munca principalele efecte sunt (i) suspendarea prestarii muncii de catre salariat si (ii) suspendarea obligatiei de plata a salariului si altor drepturi salariale de catre angajator.

Dar ce se intampla cu celelalte drepturi ale salariatului?

Suspendarea nu isi produce efecte fata de alte drepturi ale salariatului daca acestea sunt prevazute in legi speciale, contract colectiv de munca, contract individual de munca sau regulamente interne. Exceptia este atunci cand suspendarea contrctului de munca intervine ca urmare a unei fapte imputabile salariatului. In aceasta din urma situatie salariatul nu mai beneficiaza de niciun drept in perioada suspendarii.

Ce se intampla daca in perioada de suspendare a contractului de munca a intervenit o cauza de incetare de drept a acestuia?

Potrivit art. 49, in aceasta situatie cauza de incetare de drept prevaleaza si, in consecinta, contractul de munca inceteaza de drept.

Ce trebuie să contina decizia de suspendare a contractului individual de munca?

Codul muncii nu impune o anumita forma pentru aceasta decizie și un continut prestabilt. Dar, pentru a se respecta dreptul la aparare al salariatului este necesar sa se precizeze motivele suspendarii. Precizarea acestora sunt importante in ipoteza formularii unei cereri in anulare a deciziei de suspendare pentru a putea fi analizate de catre instanta. Nu este posibila invocarea motivelor de suspendare pentru prima data in fata instantei.

Asigurăm suportul de care aveți nevoie!

Avocat Diaconu Cosmin
București, Drumul Timonierului nr. 11-13, Sector 6